خرید سرور کانتر استریک 1.6

بهترین ها را از ما بخواهید

سرور دثمچ 1

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 18 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

16,000 تومان
Mensual
5,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور دثمچ 2

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 20 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

18,000 تومان
Mensual
5,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور دثمچ 3

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 22 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

20,000 تومان
Mensual
5,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور دثمچ 4

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 24 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

24,000 تومان
Mensual
5,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور دثمچ 5

نوع سرور = مچ
ظرفیت سرور = 26 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور دثمچ 6

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 28 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور دثمچ 7

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 30 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور دثمچ 8

نوع سرور = دثمچ
ظرفیت سرور = 32 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد