خرید سرور کانتر استریک 1.6

بهترین ها را از ما بخواهید

سرور گان گیم 1

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 18 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 2

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 20 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 3

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 22 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 4

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 24 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 5

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 26 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 6

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 28 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 7

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 30 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور گان گیم 8

نوع سرور = گان گیم
ظرفیت سرور = 32 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم